Устав

?АЗА?ША Н?С?АСЫ

I тарау. Жалпы ережелер

 

1 бап. ?йымны? ???ы?ты? м?ртебесі мен ?йымды?-???ы?ты? формасы

 

1.       ?рі карай «Ода? » деп аталатын «?аза?стан ??рылысшыларыны? Ода?ы» за?ды т?л?аларды? Республикалы? бірлестігі, «Коммерциялы? емес ?йымдар туралы» ?аза?стан Республикасыны? за?ы мен ?аза?стан Республикасыны? Азаматты? кодексіне с?йкес к?рыл?ан, коммерциялы? емес ?йым ж?не ода? т?ріндегі за?ды т?л?аларды? бірлестігі болып табылады.

2.       Ода?ты? ??рылтайшылары - ерікті бастауларда келісімге ?ол ?ой?ан за?ды т?л?алар болып табылады.

3.       Ода? меншіктік ???ы?ында ?а?ас м?лікке ие ?аза?стан Республикасыны? за?намасына с?йкес за?ды т?л?а болып келеді, жеке балансы, валютты?ты ?оса есептегенде банк шоттары, м?рлері, бланктері ж?не ?ызметін ж?зеге асыру?а ?ажетті бас?а да реквизиттері бар. Ода? ?з атынан келісімдер жасайды, м?ліктік ж?не жеке м?ліктік емес ???ы?тар?а ие бола алады ж?не сотта ?шінші т?л?а, жауапкер ж?не талапкер бола алалы.

4.       Ода? ?зіні? міндеттемелері бойынша о?ан тиесілі м?лік ?шін жауапты болады. Ода? ?з м?шелеріні? міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Ода?ты? м?шелері жыл сайын?ы ж?не кіру жарналарыны? шегі мен к?леміндегі оны? міндеттемелері бойынша демеулік жауапкершілікте болады.

5.       Ода? ?з м?шелеріне ?атысты жо?ары т?р?ан орган бола алмайды.

6.       Ода? ?з ?ызметін ?аза?стан Республикасыны? барлы? аума?ында ж?зеге асырады, за?ды т?л?а ???ы?ынсыз ?з филиалдарын ??рады, сондай-а? халы?аралы? ода?тарды? (ассоциацияларды?) ?атысушысы бола алады.

7.       Ода?ты? ?аза?стан Республикасы за?намасыны? бекіткен т?ртібінде ?зіні? р?мізіне ие бола алады, б??аралы? а?парат ??ралдарын ?йымдастырып, басылымды? ?ызметті ж?зеге асыра алады.

8.       Жар?ымен ?арастырыл?ан ма?саттар?а ?ол жеткізу ?шін Ода? к?сіпкерлік кызметті ж?зеге асырып, сондай-а? ?зіні? каражатын кайырымдылы? ма?саттар?а пайдалана алады.

9.       Ода?ты? бас?ару органдары ?аза?стан Республикасыны? за?намасы мен осы Жар?ыны? ?сын?ан ?кілеттілігі шегінде ?рекет етеді.

10.   Ода?ты? ?ызмет ету мерзімі шектелмеген.

 

2 бап. Ода?ты? атауы

 

Ода?ты? мемлексттік тілдегі толык атауы:

«?азакстан    ??рылысшылар          Ода?ы»Республикалы? за?ды т?л?алар бірлестігі» (толы?), «??О» РЗТБ (?ыс?ар?ан);

Орыс тіліндегі Ода?ты? толы? атауы: «Республиканское объединение юридических лиц «Союз строителей Казахстана», сокращенное - РОЮЛ «ССК».

                                                                     

3 бап. Ода?ты? орналас?ан орны мен мекен-жайы

 

1.        Ода?ты? орналас?ан орны болып Ода?ты? Ат?арушы комитеті - оны? т?ра?ты ?ызмет ететін бас?ару органыны? орналас?ан орны табылады.

2.        Одакты? Аткарушы комитетінін орналас?ан орны: ?аза?стан Республикасы. Астана каласы. Пошталы? мекен-жайы – 010000, Астана ?аласы, Сарыар?а ауданы, Кубрина к?шесі 22/1 ?й, ВП-8.

 

II тарау.

Ода?ты? ?ызмет т?рлері мен ма?сатыны? та?ырыбы

 

4 бап. Та?ырыбы, ма?саты ж?не ?ызметіні? т?рлері

 

1.       Ода? ?ызметіні? та?ырыбы болып табылады:

1)       Ода? м?шелері, сондай-а? Республиканы? барлы? ??рылысшыларыны? за?ды м?дделері мен жалпы м?ліктік ???ы?тарын ?ор?ау;

2)       ??рылысты? ?ндіріс саласында ішкі е?бек нары?ын ?ор?ау?а ж?рдемдесу;

3)       ??рылыс аясында?ы ?атынастарды реттейтін за?наманы? жетілдіру процесіне сындарлы ы?пал ету;

4)       Елді? ??рылысты? кешенін мемлекеттік реттеуді? тиімді сызбасын бекіту бойынша ?сыныстарды ?зірлеу;

5)       Ода? м?шелеріні? ?леуметтік базасын дасыту мен ?ндірістік ?леуетті ке?ейтуге ж?рдемдесу;

6)       ?аза?стан Республикасы ??рылысшыларыны? к?сіби ?ызметін ?йлестіру ж?не нары?ты? экономикалы? реформаны ж?зеге асыру?а оларды? к?штерін топтастыру:

7)       Ипотекалы? несиелеу мен ?ркениетті т?ргын ?й нары?ын дамыту, ??рылысты ?за? мерзімді несиелеу саласына инвестицияларды тарту?а ж?рдем жасау.

2.       Ода?ты? ма?саттары мыналар болып табылады:

1)       ??рылыс саласында?ы ?ызметті ж?зеге асыру ше?берінде ?кіметпен, бас?а орталы? ж?не жергілікті мемлекеттік органдармен ты?ыз ?зара ?рекеттесу:

2)       Объектілерді? ??рылысы ?шін мердігерлерді тарту бойынша тендерлер ж?ргізген уа?ытта ?аза?станды? ??рылыс ?йымдарыны? м?дделерін ?ор?ау. Гендерлерді ж?ргізуді? елді? за?намасы бекіткен ережелеріні? са?талуына ы?пал тигізу;

3)       ?аза?стан Республикасында ??рылыс ж?ргізетін шетел фирмаларында жалдамалы ж?мысшылар, ?аза?станды? маман-??рылысшыларды? е?бек а?ысын ?теу кезіндегі кемсітушілікке ?арсы ?рекет ету:

4)       Е?бекті ?орту мен жа?дайлары, е?бек а?ыны жетілдіру. ішкі е?бек нары?ын кор?ау, ?осымша ж?мыс орындарын к?ру с?ра?тары ж?не ж?мысшылар бірлестіктері, к?сіпода?тар бірлестіктері ж?не ?кімет арасында жасалатын Бас Келісімні? ше?беріндегі бас?а да ба?ыттар бойынша к?сіби ода?тармен ?ызметтесу, ал ??рылыс ж?мысшыларыны? бірлестіктерімен - к?сіпода?ты? Орталы? комитеті мен ??рылысшылар Ода?ы арасында?ы екі жа?ты (тарифті) келісіміні? негізінде ?ызметтесу;

5)       Бас?а да бірлестіктермен, халы?аралы? ?йымдармен, ?сіресе ??рылыс саласында ?ызметтесу;

6)       Бастамашылы? пен к?сіпкерлікті дамыту, іскерлік белсенділікті ?олдау ж?не ж?рдемдесу, ??рылысты? сала мен ?ылымны? жетістіктерін насихаттау, озы? шетел т?жірибесі, оны? ішінде инвестицияларды тарту, жа?а технологияларды ме?геру ж?не ?леуметтік ба?дарламаларды ж?зеге асыру с?ра?тарында шетел мемлекеттерімен ?ызметтесу;

7)       ??рылыс саласында?ы ша?ын ж?не орта бизнесті? дамуына ж?рдемдесу;

8)       ??рылыс саласында?ы техникалы? ж?не тарифтік нормалау, жобалы-сметалы ??жаттама. за?нама, сондай-ак жа?а технологияларды енгізу бойынша с?ра?тары бойынша а?паратты? база ??ру.

3.Ма?саттарымен тапсырмаларына ?ол жеткізу ?шін Ода? ?ызметтін келесідей т?рлерін ж?зеге асырады:

1) нары?ты? ??рылыс сегментінде маркетингтік зерттеулерді ж?ргізу:

2) семинарлар, конференциялар, к?рмелер ?ткізу ж?не ?йымдастыру:

3) ??рылыс саласы ж?мыскерлеріні? біліктілігін жо?арылату, ?айта дайындау ж?не дайындау ба?дарламаларын ??рау;

4)  к?сіби шеберлікті? сайыстарын ?йымдастыру;

5)  Жастарды? к?сіби ба?дары;

6) ??рылысты? маманды?ты? м?ртебесін насихаттау ж?не ??рылысшыны? о? имиджін ?алыптастыру;

7) ??рылысты? білімні? дамуына, ??рылыс саласы ?шін жо?ары білікті мамандар мен ж?мысшыларды дайындау?а, орташа арнайы о?у орындарыны? ж?не ??рылыс ЖОО бітірушілерін ж?мыспен ?амтылуына барынша к?мектесу;

8)  жарнамалы?-а?паратты? материалдарды ?зірлеу, ??деу ж?не орналастыру;

9)  ж?мыс к?ші туралы деректер банкін ?алыптастыру;

10) Ода? м?шелерімен не/немесе оларды? ?атысуымен ипотекалы? ??нды ?а?аздарды орналастыру, шы?аруды ?йымдастыру?а ж?рдемдесу.

4. Ода? жар?ымен ?арастырыл?ан ма?саттар мен тапсырмалар?а ?ол жеткізуге ба?ыттал?ан табыстары бар к?сіпкерлік ?ызметті ж?зеге асыру?а міндетті, оны? ішінде:

1)  жылжымайтын м?лікті сату-сатып алу бойынша кызметтерді к?рсету:

2) ?рі ?арай жал?а немесе сату?а беру ?шін ??рылыс объектілеріні? ?аржыландырылуын ?йымдастыру;

3) ??рылыс, ?имараттар, технологиялар мен жабды?тар лизингін ?йымдастыру.

5. ?олданыста?ы за?нама?а с?йкес лицензиялау?а жататын ?ызметтік барлы? т?рлерін Ода? орнатыл?ан т?ртіпте алын?ан лицензия бол?ан кезде ?ана ж?зеге асыру?а ???ылы.

 

III тарау.

Одак?а кіру жане одаи шы?у т?ргібі мсн шарггары

 

5  бап. Ода? ішіпдегі м?шелік

 

1.      ?ызметтері жар?ылы? ма?саттар мен міндеттерге ж?не ?аза?стан Республикасыны? ?олданыста?ы за?намасына ?айшы келмейтін кез келген за?ды т?л?алар Ода?ты? м?шелері бола алады.

2.      Ода?та м?шелік ету - ерікті т?рде.

 

6  бап. Ода?ты? м?шелігіне ?абылдау т?ртібі мен шарттары

 

1.      Ода?ты? пайда бол?ан уа?ытына оны? м?шелері болып ??рылтай келісімге ?ол ?ой?ан барлы? за?ды т?л?алар болып табылады.

2.      Ода?ты? м?шелігіне жа?а ?йымдарды ?абылдау ?аза?стан Республикасыны? ?олданыста?ы за?намасына с?йкес ж?зеге асырылады. Ода?ты? м?шелігіне жа?а ?йымдарды ?абылдау туралы шешімді Ода?ты? Ат?арушы комитеті ?абылдайды. Ода?ты? м?шелігіне ?абылдау туралы шешім, егер ол ?шін Ат?арушы комитетті? м?шелеріні? к?бі дауыс берсе колданыста деп есептеледі. За?ды т?л?алар Ода?ты? м?шелігіне ?осыл?ан к?ннен бастап Ода?ты? ?атысушысыны? ???ы?ына ие болады.

3.      Ода?ты? м?шелігіне ?абылдауда?ы бас тарту туралы Ода?ты? Ат?арушы комитетіні? шешімі Ода? конференциясы мекен-жайына ша?ым?а жат?ызыла алады.

4.      Ода?та?ы м?шелікті растайтын ??жат арнайы ку?лікпен ресімделіп, м?рмен к??ландырыл?ан Ода?ты? м?шелігіне ?абылдау туралы Ат?арушы комитетті? ?аулысы табылады.

 

7 бап. Ода?ты? м?шелігінен шы?у т?ртібі мен шарттары

1.       Ода?та?ы м?шелік, жеке бастамашылы?ы бойынша берілген за?ды т?л?аны? жазбаша отінішіні? негізінде то?татылуы м?мкін.

2.       Осы Жаргыны? талаптарын ж?йелі т?рде ж?не ?рескел б?з?аны. ??рылтай келісімімен ?арастырыл?ан міндеттемелерді елемегені, оны? ішінде жарналарды т?лемегендігі ?шін ?атысушы-?йым Ат?арушы комитетті? шешімімен Ода?ты? м?шелігінен шы?арыла алады.

3.       Ода?тан шы?ару туралы шешім Ода? конференциясы мекен-жайына ша?ымдала алады.

4.       Ода?тан шы?ып кеткен немесе шы?арыл?ан ?йым Ода??а берілген м?лік пен т?ленген жарнаны ?айтарып алу?а ???ылы емес.

 

8 бап. Одак м?шелеріні? ???ы?тары

 

Ода? м?шелері ???ылы:

1) Сайлау?а, сайлану?а ж?не Ода?ты? бас?ару органы ??рамына сайлану ?шін ?міткерлерді ?сыну?а, оны? істерін бас?ару?а ?атысу?а;

2) Ода?ты? бас?ару органыны? ж?мысы туралы а?парат алуга;

3) Ода?тын ж?мысына ?атысу?а, кез келген с?ра?ты тал?ылау?а, оны? ішінде Ода? ?ызметіні? негізгі ба?ыттары, оны? ж?мысын жа?сарту бойынша ?сыныстар енгізуге;

4) Ода?ты? барлы? ж?ргізілстін шараларына ?атысу;

5) ??кы?тык жэне ?леуметтік  ?ор?ау  мен  к?мек  к?рсету ?шін Ода?ты? тиісті бас?ару органдарына бару?а;

6) Осы Жар?ыны? ше?берінде Одакты? ?сынатын ?ызмет т?рлерімен акысыз ж?не же?ілдіклем пайдалану.

 

9 бап. Ода? м?шелеріні? міндеттері

 

Ода? м?шелері міндетті:

1)       Ода? Жар?ысын са?тау?а;

2)       ма?саттар?а ?ол жеткізу, тапсырмаларды ж?зеге асыру, оны? бас?ару органдарыны? шешімдеріні? іске асуына белсенді ?атысу?а;

3)       Ода? Конференциясыны? шешімімен орнатыл?ан колемі?де жылсайын?ы ж?не кіру жарналарын т?леуге;

4)       осы Жар?ы мен жасас?ан ??рылтай Шартты? шарттарына с?йкес келсе, Ода?ты? бас?ару органдарыны? шешімін орындау.

 

IV тарау. Ода?ты? бас?ару органдарыны? ??рылымы, ??рылу т?ртібі мен ??зыреттілігі

 

10 бап. Ода?ты? Жо?ар?ы, Ат?арушы, Ба?ылау ж?не Ж?мыс органдары

 

1.       Ода?ты?Жо?ары бас?ару органы Ода?м?шелеріні? Конференциясы табылады (?рі ?арай Конференция).

2.       Ода?ты? Ат?арушы бас?ару органы Ода?ты? Ат?арушы комитеті табылады (?рі ?арай Ат?арушы комитеті).

3.       Ода?ты?Ба?ылау органы Одакты? Ревизиялык комиссиясы табылады.

4.       Ода?ты?Ж?мыс органы Одакты? Ат?арушы дирекциясы табылады.

 

11 бап. Ода??атысушыларыны? конференциясы

 

1.         Ат?арыл?ан ж?мыс туралы Ат?арушы комитетті? аралы? есептілігімен Конференция жылына бір реттен жиі емес ша?ырылады. Кезектен тыс Конференция Ода?ты? Ат?арушы комитетіні? бастамашылы?ыме, ревизиялы? комиссия немесе Ода? м?шелерініц жартысынан к?біні? талап етуі бойынша ша?ырылуы м?мкін. Есептік-сайлау конференциясы ?ш жылда бір реттін жиі емес ша?ырылады.

Конференцияны? ша?ырылу к?ні, болжанып отыр?ан к?н т?ртібі ж?не ?ткізу орны туралы Ат?арушы комитет Одакты? м?шелерін Конференция ша?ырыл?ан?а дейін бір айдан кешіктірмей хабардар етеді.

2. Конференцияны? бірі??ай ??зыреттілігі:

1)  Ода?ты? Ревизиялы? комиссиясы мен Ат?арушы комитетті? ?ызметі туралы есепті ты?дайды;

 2)  Ода? Жар?ысым ?абылдайды ж?не о?ан ?згертулер мен толы?тырулар енгізеді:

 3)  Ода?ты? баскару органдарыныц ??зыреттілігін, ?йымды? ??рылымын, ?алыптасу т?ртібі меп екілеттіліктерініц ая?талуын апы?тап бслгілейді;

4) Ат?арушы комитетті? ?аржылык есептілікті ?сыну ж?йелігі меи тэртібін. сондай-ак Ревизиялы? комиссияны? тексеру ж?ргізу т?ртібін белгілейді. оларды? н?тижелерін бекітеді:

 5) Ода?ты? баска за?ды т?л?аларды? ?ызметі немесе ??рылуына ?атысу туралы шешім ?абылдайды;

 6)  Ат?арушы комитет. Ода? кызметіні? басым багыттарын аны?тайды;

 7)  Ат?арушы комитет м?шелерін, Ревизиялы? комиссия м?шелерін сайлайды ж?не оларды? ?кілеттіліктерін мерзімінеи б?рын то?татады;

 8)  Жылды? ?аржылы? есеп пен жылды? бухгалтерлік банасты бекітеді;

 9)  ?аржылык жоспарды бекітеді;

 10)  Одакты? ?кіметі мен филиалдарым ??ру туралы шешім ?абылдайды;

 11) Ода? ?атысушыларыны? жыл сайын?ы ж?не кіру жарналарын енгізуді? т?ртібі мен к?лемін белгілейді;

 12)  Ода?ты? Ревизиялы? комиссиясыны? есептерін бекітеді:

 13)  Ода?ты? ерікті таратылуы мен ?айта ??рылуы туралы шешім ?абылдайды.

 3. Конференция егер онда Одакты? ?штен екіден кем емес м?шелері болса. окілетгі деп саналады.

 4. Конференцияны? шешімдері Одакты? ?атысатын дауыстарыны? к?пшілігімен ?абылданады. Одактын, ?р м?шесі дауыс беру кезінде бір дауыс?а ие болады.

 

12 бап. Ода?ты? ат?арушы комитеті

 

 1. Одакты? а?ымда?ы кызметін бас?аруды ж?зеге асыру ?шін ?ш жыл мерзімге Ода?ты? Ат?арушы комитеті сайланады.

 2.  Ат?арушы комитетті? ?кілсттілігі:

 1) Ода? м?шелігіне ?абылдау туралы шешім ?абылдайды:

 2) Ода? м?шелігінен шы?ару туралы шешім ?абылдайды:

 3) Конференция?а ?арастыру ?шін с?ра?тар дайындайды ж?не ша?ырады;

 4) ?аржылы? жоспар, жылдык ?аржылы? есеп пен жылды? бухгалтерлік балансты Конференция?а бекітуге ?сынады;

 5) Конференция?а Одак ?ызметіні? жобалары меи багдарламаларын карау?а ?сынады ж?не ?зірлейді;

 6)  Конференция шешімдеріні? іске асырылуын ?амтамасыз етеді;

 7)  Ода?ты? ?кілдігі ж?не филиалдары туралы Ережені бекітеді;

 8)  Ода?тыц ішкі н?скаулары мен ережелерін ?зірлейді ж?не бекітеді:

 9)  Конференцияны? к?зыреттілігіне жатпайтын осы Жар?ы?а с?йкес Ода? кызметіні? бас?а с?ра?тарын шешеді;

 10) Ода?ты? Т?ра?асыны? ?сынысы бойынша Ода? аппаратыны? ж?не оны? филиалдарыны? санын, штатты? кестесін, ??рылымын бекітеді.

 11) Бекітілген сметалар мен ?абылда?ан шешімдер шегінде Ода?ты? акшасы мен м?лкіне иелік етеді;

 12)  Ода? м?лешеріні? ?тініштерін ?арауды ?йымдастырады;

 13)  Ода?ты? басылым органын ?йымдастырады:

 14) Ода?ты? Ат?арушы органын та?айындайды ж?не оны? лауазымдык міндеттерін бекітеді;

 15)  Ма?сатты ?орларды ??рып, олар туралы Ережелерді бекітеді.

 3. Аткарушы комитетті? отырыстары ?ажеттілікке ?арай ж?ргізіледі. Отырыс, егер онда оны? к?рамыны? жартысынан к?бі ?атысса за?ды деп, ал шешімі, егер ?атысушыларды? 50 пайыз дауысыны? к?бі дауыс берсе ?абылданган ден саналады.

4. Жеке жа?дайларда тиісті ??жатты ресімдеуімен Ода? Ат?арушы комитеті м?шелеріні? пікірлерін с?рау жолымен шешім кабылдауга жол берілсді.

5. Ода?ты? ?ызмет стратегиясы мен тактикасын тал?ылау мен ??деу ?шін. Ат?арушы комитет ішінде шешімдерді ?абылдау кезінде ке?естер ж?ргізу ?шін ??рылысшылар Ода?ыны? Ке?есі ?ызмет етеді. Оны? ??рамына ?аза?станны? ??рылысты? кешеніні? е? беделді е? е?бек сі?ірген ардагерлері кіреді. Ке?ес ке?есші орган болып табылады. Оны? жеке ??рамы Ат?арушы комитетті? ?аулысымен бекітіледі.

 

13     бап. Ода?ты? т?ра?асы

 

1. Ода?ты? Т?ра?асы конференциямен ?ш жыл мерзімге сайланады, конференция алдында есеп береді, сондай-а? конференциялар аралы?ында. Ат?арушы комитет алдында есеп береді. Ода?ты? т?ра?асы лауазымы бойынша Ода?ты? Ат?арушы комитетіні? ??рамына кіреді ж?не Ат?арушы комитетті бас?арады.

Ода?ты? т?ра?асы келесі функнияларды ж?зеге асырады:

Жар?ылы? міндеттер, конференциялар шешімдері, Ода?ты? Аткарушы комитетіні? каулыларыны? орындалуын камтамасыз етеді;

1) Ат?арушы комитет ж?мысына жалпы басшылы? етеді, Ат?арушы комитеттін м?шелері арасында міндеттерді ?лестіру туралы ?сыныстар жасайды;

2) Одакты? м?ддесін мемлекеттік, ?о?амды?, бас?а ?йымдарда, б??аралы? а?парат ??ралдарында. сондай-а? халы?аралы? ?йымдарда кор?айды;

3) Ода?ты? атынан ?рекет етеді ж?не оны? м?дделерін сенімхатсыз ?ор?айды:

4) Ода?ты? банктік ж?не бас?а шоттарын ашады;

5) Ода?ты? атынан келісімдер мен шарттар жасасады;

6) ??рылтай ж?не баска ??жаттар?а ?ол ?ою ???ы?ына ие;

7) Ода? аппаратыны? штатты? кестесінде каралган лауазымдар?а ж?мыека кабылдайды. жэііе ?аза?стан Реснубликасыны? ?олданыстагы за?намасыны? т?ртібінде ?ызметкерлерді ж?мыстан шы?ырады;

8)  ?з к?зыреттілігі шегінде б?йры?тар шы?арады.

2. Жа?дай?а ?арай. Ат?арушы комитет Ода? т?рагасыны? ж?зеге асыратын функцияларыны? жартысын Ода?ты? Ат?арушы директорына беруге ???ылы.

 

14 бап. Ревизиялы? комиссия:

 

1. Ревизиялык комиссия Ода?ты? ?аржылык ж?не шаруашылы? кызметіне тексерулер мен ревизияларды ж?ргізеді, кіру, жылсайын?ы жарналарды? т?суін ж?не бас?а да а?шалай т?сімдерді ба?ылайды, Ода? м?шелері. Конференция ж?не Ат?арушы комитетті тексерулер мен ревизия н?тижелері туралы хабардар етеді, ?аржылы? т?ртіпті? б?зылуына кін?лі т?л?аларды жауапкершілікке Тарту туралы с?ра?ты шы?арады.

2. Ревизиялы? комиссия ?зіні? ?кілеттілігін осы Жар?ы ж?не ?аза?стан Республикасыны? колданыста?ы за?намасына с?йкес орындайды. Ревизиялы? комиссия ?з ?ызметінде дербес ж?не Ода?ты? Конференциясына есеп бсреді. Комиссияны? санды? ??рамы Конференциямен аны?талады.

3. Ревизиялык комиссия оз ??рамынан т?рага мен оныц орынбасарын сайлайды. Ревизиялык комиссияныц м?шесі Одакты? Аткарушы комитетініц м?шелері бола алмайды.

4. Ревизиялык комиссия Ода?тын штатты? ж?мысшыларынан барлык кажетті ??жагтарды ?сынып. ревизия немесе тексеріс ж?ргізуге байланысты барлы? с?ра?тар бойынша т?сініктеме талап етуге ???ылы.

5. Ревизиялы? комиссия актілері - тексеріс н?тижелері жолдан?ан штатты ж?мысшылары мен Ода?ты? Ат?арушы комитетіні? олар бойынша шаралар ?абылдау мен ?арауына міндетті т?рде жатады.

6. Ревизиялы? комиссия, ?ажет бол?ан жа?дайда. Ат?арушы комитеттен Конференцияны ша?ыруды талап етуге ???ылы.

7.Ревизиялы? комиссияны? т?ра?асы, оны? орынбасары, ревизиялы? комиссияны? м?шелері Ода? Ат?арушы комитеті мен Конференция отырыстарына ?атыса алады.

8.Ревизиялы? комиссияны?, кычмсті Ода? каражаты есебінен каржыландырылады.

 

15 бап. Есептілік

 

1.       Статистикалы? есеп нен каржылык есептілік ?аза?стан Республикасы за?намасымен бекітілген мерзімде жэне т?рлері бойынша ж?ргізіледі. ?аржылы? жыл к?нтізбелік жылды? I кацтарынан 31 желтоксанына дейін ориатылады.

 

16 бап. Одакгыц ?кілдіктері мен филиалдары

 

1.       Одакты? ?олданыста?ы за?намасына с?йкес ?зіні? ?кілдіктері мен филиалдарын ??ру?а к??ылы.

2.       Одакты? ?кілдіктері мен филиалдары? ??ру туралы шешімдерді Ода?ты? конференциясы ?абылдайды.

3.       Одакты? ?кілдігі мен филиалы туралы Ереже Ода?ты? Ат?арушы комитетімен бекітіледі.

 

V тарау. Ода?ты? м?лкі

 

17 бап. Одак м?лкіні? ?алыптасу к?здері

 

1.       Ода?, м?лік міндеті мен ?з ?ызметіні? ма?саттары мен тапсырмаларына с?йкес негізгі ж?не айналым ?аражатынан т?ратын бекітілген м?лікті пайдалану, бас?ару ж?не иелік ету ???ы?ым ж?зеге асырады.

2.       Ода?ты? а?ша ?аражаты мен бас?а м?лкіні? негізгі к?здері мыналар:

1)       Ода? м?шелеріні? жылсайын?ы ж?не кіру жарналары:

2)       за?ды ж?не жеке т?л?аларды? ?айырымдылы?ы мен ерікті жарналары, демеушілік к?мек, гранттар;

3)       Ода? м?шелерімен меншікке берілген м?лік;

4)       ?німділігі мен Ода?ты? бас?а да шаруашылы? ?ызметінен т?сетін табыстар;

5)       за?намалы? актілермен тыйым салынба?ан бас?а да кірулер, оны? ішінде Ода?ты? ?йымдастыр?ан д?рістері, к?рмелер, к?ру шаралары, а?шалы-затты лотореялар, к?сіпорын табысыны? жартысын аудару, ??рылыс ?німін ж?не Ода?ты? эмблемасы мен р?міздері бар сувенирлерді шы?аратын кооперативтер.

3.       Одакты? ?ызметін ?амтамасыз ету ?шін оны? м?шелері кіру ж?не жылсайын?ы м?шелік жарналарды т?лейді. М?шелік жылсайын?ы ж?не кіру жарналарыны? к?лемі мен т?леу т?ртібі Ода? Конференциясымен бекітіледі.

4.       Кіру ж?не жылсайын?ы м?шелік жарналар Ода?ты? ?алыпты кызмет етуіне кажеті, оны? ішінде Ода?ты баскаруды? ж?мыс аппаратын ?стау ма?саттарына пайдаланылады. Барлы? бас?а каражат пен бас?а м?ліктер на?ты шаралар мен ба?дарламаларды ?аржыландыру?а ж?мсалады.

5.       Ода? м?шелеріні? жарналары мен Ода?ты? ие бол?ан м?лкі сондай-а? за?намамен ?арастырыл?ан к?сіпкерлік ?ызметтен алын?ан табыстар Ода?ты? жалпы бірлескен меншігі болып табылады, б?лінбейді, м?шелер арасында ?лестіре алмайды ж?не Ода?тан шы?ып кеткен м?шелерімен толы?тай да, жартылай да ?айтарылмайды, тек жар?ылы? ма?саттар мен тапсырмалар ?шін ?олданылады.

6.       Ода? келісімдік принципте ?йымдар ж?не азаматтармен берілетін жер т?лемдері, бас?а м?лік, ?имараттар, жайдарды пайдалану?а ???ылы.

7.       Ода? озіні? м?лкін тек жары?ылы? ма?саттары мен тапсырмаларына ?ол жеткізу ?шін пайдаланады. Меншікпен пайдалану мен иелік ету т?ртібін Ода?ты? Ат?арушы комитеті белгілейді. Ода? бюджетіні? каражаты бекітілген сметаларды? негізінде шы?ысталды.

8.       Ода? ?зіне тиесілі жар?ылы? ?ызметті ж?зеге асыру?а ?ажетті м?лік пен каражатты пайдаланады, иелік етеді ж?не бас?арады. Ода?ты? м?ліктік м?дделерін іске асырады, оны? ішінде де соттарда да.

9.       Ода? ?ызметі кезі?де орын алып жат?ан шы?ындардь? орны резервтік ?ор немесе Ода?ты? Жар?ысына с?йкес ??рылатын бас?а да ?орлар есебінен толтырылуы керек. Резервтік капитал мен баска ?орларга деген жыл сайынгы аударымдарды? к?лемі. олардыц г?р. ісрі мен пайдалану т?ртібі Конференция шешімімен орнатылады.

10.   Ода? колданыстагы ча?намаі а сэйксс салыктарды т?лейді.

11.   Одак келесі корларды ??рады:

1)       ма?сапы - к?сіпкерлікті колдау ?шіп. ірі жобапарды ме?іеру. жа?а технолоі ияларды енгізу жоне к?зделген ма?сатты багдарламалар мен шараларды ж?зеге асыру максатыпда;

2)        ?леумегтік- бірыц?ай к?термелеу ?шіи. материалдык комек корсету, кадрларды дайындау, аіаулы шэкіргакылар толеу жэне т.б.

 

VI тарау. Ода? Жаргмсына озгертулср мен голы?тырулар еш пу т?ртібі

 

18     бап. ?згертулер мен толы?тырулар енгізу т?ртібі

 

1.       Ода?ты? Жар?ысына ?згертулер мен толы?гырулар енгізу Ода? Конференциясы Ода?ты? тек кана жо?ар?ы бас?ару органыны? ??зыреттілігіне жатады.

2.       Жар?ы?а ?згертулер мен толы?тырулар енгізу туралы ?сыныстар Ода?ты? кез келген м?шесі мен. Ат?арушы комитетпен немесе Тексеру комиссиясымен бастамашылы? етіле алады.

 

VII тарау. Одак ?ызметіні? то?татылуы мен ?айта ??рылуыны? шарттары

 

19     бап. Ода? ?ызметіні? то?татылуы

 

1.       Ода?ты? ?ызметі оны? мына жолдарымен токтатыла алады:

1)   Ода? конференциясыны? шешімі бойынша ерікті таратылуы мен ?айта ??рылуы:

2) Сот шешімі бойынша, сондай-а? ?олданыста?ы за?намада ?арастырыл?ан бас?а да жа?дайларда.

2.       Конференцияны? к?н т?ртібіне Ода? ?ызметіні? то?татылуы мен ерікті т?рде ?айта ??рылуы туралы с?ра?ын енгізуге бастама?а деген ???ы? Ода?ты? Ат?арушы комитетіне тиесілі.

3.       Ода? ?ызметіні? то?татылуы немесе ерікті ?айта ??рылуы туралы шешім Конференцияда ашы? дауыс беру жолымен ?абылданады. ІІІешім Ода? м?шелеріні? жалпы санынан т?рттен ?штен кем емес к?пшілігімен ?абылданады. Ода? ?ызметіні? то?татылуы немесе ерікті кайта ??рылуы туралы шешім кабылдан?аннап кейін Конференция тарату комиссиясын ??рып, оны? санын, ??рамын ж?не ?ызмет т?ртібін белгілейді. Ода? ?ызметіні? то?татылуы туралы Конференцияны? ?абылда?ан шешіміне с?йкес Ода?ты? барлы? филиалдары жабылуы керек.

4.       Ода?ты? ?айта ??рылуы мен таратылуы ?олданыста?ы за?намамен ?арастырыл?ан т?ртіпте ж?зеге асырылады.

5.        Ода?ты? таратылуы ая?талган деп, ал Ода? ?з ?ызметін то?таткан болып, осы туралы жазба бірын?ай мемлекеттік за?ды т?л?алар тізіліміне енгізілгеннен кейін саналады.

6.       Ода? ?ызметіні? то?татылуымен байланысты талаптар кана?аттандырыл?аннан кейін ?ал?ан Ода?ты? ?аражаты мен м?лкі осы Жар?ымен ?арастырыл?ан ма?саттарына жіберіледі.

 

 

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Раздел I. Общие положения

 

Статья 1. Организационно-правовая форма и правовой статус организации

 

1. Республиканское объединение юридических лиц «Союз строителей Казахстана», именуемая в дальнейшем «Союз», создана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», является некоммерческой организацией, объединением юридических лиц в форме союза.

2.  Учредителями Союза являются юридические лица, подписавшие на добровольных началах учредительный договор.

3. Союз является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обладающим на нраве собственности обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, включая валютные, печати, штампы, бланки и иные реквизиты, необходимые для осуществления ее деятельности.

Союз от своего имени может заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

4.  Союз по своим обязательствам несет ответственность принадлежащим ей имуществом. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут субсидиарную ответственность по с обязательствам в размере и в пределах вступительных и ежегодных взносов.

5.   Союз не является вышестоящим органом по отношению к своим членам.

6.  Союз осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Казахстан, создает свои филиалы без права юридического лица, а также может быть участником международных союзов (ассоциаций).

7.  Союз в установленном законодательством Республики Казахстан порядке может иметь свою символику (эмблему), учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность.

8. Для достижения, предусмотренных Уставом целей. Союз вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также использовать свои средства на благотворительные цели.

9. Органы управления Союза действуют в пределах полномочий, предоставленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

10.  Срок деятельности Союза не ограничен.

 

 

Статья 2. Наименование Союза

 

Полное наименование Союза на государственном языке: «?аза?стан ??рылысшылар Одагы» Республикалы? занды т?лгалар бірлестігі» (полное), «??О» РЗТБ (сокращенное);

Полное наименование Союза на русском языке:   «Республиканское объединение

юридических лиц «Союз строителей Казахстана», сокращенное - РОЮЛ «ССК».

 

Статья 3. Место нахождения и адрес Союза

 

1.   Местом нахождения Союза признается место нахождения ее постоянно действующего исполнительного органа управления - Исполнительного комитета Союза.

2. Место нахождения Исполнительного комитета Союза: Республика Казахстан, город Астана. Почтовый адрес - 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Кубрина, дом 22/1. В11-8.

 

 

Раздел II.

Предмет цели и виды деятельности Союза

 

Статья 4. Предмет, цели и виды деятельности

 

1. Предметом деятельности Союза являются:

1) представление и зашита общих имущественных прав и законных интересов членов Союза, а также всех строителей Республики;

2) содействие защите внутреннего рынка труда в сфере строительного производства;

3) конструктивное влияние на процесс совершенствования законодательства, регулирующего отношения в сфере строительства;

4) выработка предложений по утверждению оптимальной схемы государственного регулирования строительным комплексом страны;

5)содействие расширению производственного потенциала и развитию социальной базы членов Союза;

6)координация профессиональной деятельности строителей Республики Казахстан и консолидация их усилий на осуществление рыночной экономической реформы;

7)оказание содействия в привлечении инвестиций в сферу долгосрочного кредитования строительства, развитию цивилизованного рынка жилья и ипотечного кредитования.

2. Целями Союза являются:

1) тесное взаимодействие с Правительством, другими центральными и местными государственными органами Республики Казахстан в рамках реализации программ деятельности в сфере строительства:

2) защита интересов казахстанских строительных организаций при проведении тендеров по привлечению подрядчиков для строительства объектов. Влияние на соблюдение установленных законодательством страны правил проведения тендеров:

3) противодействие дискриминации при оплате труда казахстанских специалистов- строителей, работающих по найму в иностранных фирмах, которые ведут строительство объектов в Республике Казахстан;

4) сотрудничество с профессиональными союзами, в вопросах охраны и условий труда, совершенствования заработной платы, защиты внутреннего рынка труда, создания дополнительных рабочих мест и по другим направлениям в рамках заключаемого Генерального (соглашения между Правительством, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей, а с профсоюзом работников строительства - на основании двустороннего (тарифного) соглашения между Союзом строителей и Центральным комитетом профсоюза;

5) сотрудничество с другими общественными объединениями, международными организациями, особенно в сфере строительства:

6) развитие инициативы и предпринимательства, поддержка и содействие деловой активности, пропаганда достижений строительной отрасли и науки, сотрудничество с иностранными государствами в вопросах - внедрения и освоения передового зарубежного опыта, в том числе по привлечению инвестиций, освоения новых технологий и осуществления социальных программ;

7)  содействие развитию малого и среднего бизнеса в сфере строительства;

8) создание информационной базы (центра) по вопросам законодательства, проектно- сметной документации, тарифного и технического нормирования в сфере строительства, а также по внедрению новых технологий.

3. Для достижения целей и задач Союза осуществляет следующие виды деятельности:

1) проведение маркетинговых исследований в строительном сегменте рынка;

2) организация и проведение семинаров, конференций и выставок;

3) выработка программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы строительства;

4) организация конкурсов профессионального мастерства;

5) профессиональная ориентация молодежи;

6) пропаганда престижа строительной профессии и формирование положительного имиджа строителя;

7) всемерное содействие развитию строительного образования, подготовке высококвалифицированных специалистов и рабочих для строительной отрасли, трудоустройству выпускников строительных ВУЗов и средних специальных учебных заведений;

8) разработка, изготовление и размещение рекламно-информационных материалов;

9) формирование банка данных о рабочей силе;

10) содействие в организации выпуска, размещения и обслуживания ипотечных ценных бумаг членами Союза и/или с их участием.

4. Союз вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, доходы от которой направляются на достижение целей и задач, предусмотренных уставом Союза, в том числе:

1)  оказание услуг по купле-продаже недвижимости, поддержание недвижимости в состоянии аренды;

2)  организация финансирования строительства объектов для последующей передачи в аренду или продажи:

3)  организация лизинга оборудования и технологий, зданий и сооружений.

5. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим законодательством. Союз вправе осуществлять только при наличии лицензии, полученной в установленном порядке.

 

РазделIII.

Условия и порядок приема в члены Союза н выхода из нее.

 

Статья 5. Членство в Союзе

 

1.       Членами Союза могут быть любые юридические лица, деятельность которых не противоречит уставным целям и задачам Союза и действующему законодательству Республики Казахстан.

2.       Членство в Союзе добровольное.

 

Статья 6. Условия и порядок приема в члены Союза

 

1.       На момент образования Союза ее членами являются все юридические лица, подписавшие Учредительный договор.

2.       Прием новых организаций в члены Союза осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Решение о приеме новых организаций в члены Союза принимает Исполком Союза. Решение о приеме в члены Союза считается действительным, если за него проголосовало большинство членов Исполкома. Юридические лица приобретают права участника Союза со дня их приема в члены Союза.

3)       Решение Исполкома Союза об отказе в приеме в члены Союза может быть обжаловано в адрес конференции Союза.

4)       Документом, подтверждающим членство в Союзе, является постановление Исполкома о приеме в члены Союза, удостоверенное печатью и оформленное специальным свидетельством.

 

 

Статья 7. Условия и порядок выхода из членов Союза

 

1.       Членство в Союзе может быть прекращено на основании письменного заявления юридического лица, поданного на имя Исполкома Союза по собственной инициативе.

2.       За грубое и систематическое нарушение требований настоящего Устава, игнорирование обязательств, предусмотренных Учредительным договором, в том числе неуплату взносов.

организация-участник решением Исполкома (большинством голосов) может быть исключена из членов Союза.

3.       Решение об исключении из членов Союза может быть обжаловано в адрес конференции Союза.

4.       Выбывшая или исключенная из Союза организация не имеет права на возвращение переданного Союзу имущества и уплаченных взносов.

 

Статья 8. Права членов Союза

 

Члены Союза имеют право:

1)       Избирать, быть избранными и рекомендовать кандидатуры для избрания в состав органов управления Союза, принимать участие в управлении ее делами:

2)       получать информацию о работе органов управления Союза;

3)       участвовать в работе Союза, обсуждать любые вопросы, включая основные направления деятельности Союза, вносить предложения по улучшению ее работы:

4)       участвовать во всех проводимых Союзом мероприятиях;

5)       обращаться в соответствующие органы управления Союза за оказанием правовой и социальной защиты и помощи;

6)       безвозмездно и на льготных условиях пользоваться услугами, предоставляемыми Союзом в рамках настоящего Устава.

 

Статья 9. Обязанности членов Союза

 

Члены Союза обязаны:

1)       соблюдать Устав Союза:

2)       активно участвовать в достижении целей и осуществлении задач Союза, в реализации решений ее органов управления;

3)       вносить вступительные и ежегодные взносы в размерах, установленных решением Конференции Союза;

4)       выполнять решения органов управления Союза, если они соответствуют условиям заключенного Учредительного договора и настоящего Устава.

 

Раздел IV. Структура, порядок формирования и компетенция органов управления Союза

 

Статья 10. Высший, Исполнительный, Контрольный и Рабочий органы Союза

 

1.       Высшим органом управления Союза является Конференция членов Союза (далее Конференция).

2.       Исполнительным органом управления Союза является Исполнительный комитет Союза (далее Исполком).

3.       Контрольным органом Союза является Ревизионная комиссия Союза.

4.       Рабочим органом Союза является Исполнительная дирекция Союза.

 

Статья 11. Конференция участников Союза

 

1.       Конференция с промежуточным отчетом Исполкома о проделанной работе созывается не реже одного раза в год. Внеочередная Конференция может быть созвана по инициативе Исполкома Союза, по требованию ревизионной комиссии или более половины членов Союза. Отчетно-выборная конференция созывается не реже одного раза в три года.

О созыве, дате, предполагаемой повестке дня и месте проведения Конференции Исполком извещает участников Союза не позднее, чем за один месяц до созыва Конференции.

2.       Исключительная компетенции Конференции:

1)       заслушивает отчеты о деятельности Исполкома и Ревизионной комиссии Союза;

2)       принимает Устав Союза и вносит дополнения и изменения в него;

3)       определяет компетенцию, организационную структуру, порядок формирования и прекращения полномочий органов управления Союза;

4)       определяет порядок и периодичность представления финансовой отчетности Исполкома, а также порядок проведения проверки Ревизионной комиссией, утверждает их результаты;

5)       принимает решения об участии Союза в создании или деятельности других юридических лиц;

6)       определяет приоритетные направления деятельности Союза. Исполкома;

7)       избирает членов Исполкома, членов Ревизионной комиссии Союза и досрочно прекращает их полномочия;

8)       утверждает годовой финансовый отчет и годовой бухгалтерский баланс;

9)       утверждает финансовый план;

10)   принимает решение о создании филиалов и представительств Союза;

11)   определяет размеры и порядок внесения вступительных и ежегодных взносов участииками Союза;

12)   утверждает отчеты Ревизионной комиссии Союза;

13)   принимает решение о добровольной реорганизации и ликвидации Союза.

3.       Конференция признается правомочной, если на ней представлены не менее 2/3 членов Союза.

4.       Решения Конференции принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Союза. Каждый член Союза обладает при голосовании одним голосом.

 

Статья 12. Исполнительный комитет Союза

 

1.       Для осуществления управления текущей деятельностью Союза избирается Исполнительный комитет Союза сроком натри года.

2.       Полномочия Исполкома;

1)       принимает решение о приеме в члены Союза;

2)       принимает решение об исключении из членов Союза;

3)       созывает и готовит вопросы для рассмотрения на Конференции;

4)       представляет на утверждение Конференцией финансовый план, годовой финансовый отчет и годовой бухгалтерский баланс;

5)       разрабатывает и представляет на рассмотрение Конференции программы и проекты деятельности Союза;

6)       обеспечивает реализацию решений Конференции;

7)       утверждает Положение о филиалах и представительствах Союза;

8)       разрабатывает и утверждает внутренние инструкции и положения Союза;

9)       решает другие вопросы деятельности Союза в соответствии с настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Конференции;

10)    по предложению Председателя Союза утверждает структуру, штатное расписание, численность аппарата Союза и ее филиалов.

11)   распоряжается имуществом и деньгами Союза в пределах утвержденных смет и принятых решений;

12)   организует рассмотрение обращений членов Союза;

13)   организует работу печатного органа Союза;

14)   назначает Исполнительного директора Союза и утверждает его должностные обязанности;

15)   учреждает целевые фонды и утверждает Положения о них.

3.       Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости. Заседание является правомочным, если в нем участвует более половины его состава, а решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 процентов присутствующих.

4. В отдельных случаях допускается принятие решения путем опроса мнения членов Исполкома Союза с соответствующим документальным оформлением.

5.       Для выработки и обсуждения тактики и стратегии деятельности Союза, консультаций при принятии решений по особо важным вопросам при Исполкоме функционирует Совет Союза строителей. В его состав входят самые авторитетные и заслуженные ветераны строительного комплекса Казахстана. Совет является совещательным органом. Его персональный состав утверждается постановлением Исполкома.

 

Статья 13. Председатель Союза:

 

1.       Председатель Союза избирается конференцией Союза сроком на три года, подотчетен конференции, а в промежутках между конференциями - Исполкому. Председатель Союза входит в состав Исполкома Союза по должности и возглавляет Исполком. Председатель Союза осуществляет следующие функции:

1)       обеспечивает выполнение уставных задач, решений конференции, постановлений Исполкома Союза;

2)       осуществляет общее руководство работой Исполкома, вносит предложения о распределении обязанностей между членами Исполкома;

3)       представляет интересы Союза в государственных, общественных, иных организациях, средствах массовой информации, а также в международных организациях:

4)       действует от имени Союза и представляет ее интересы без доверенности;

5)       открывает в банках расчетные и другие счета Союза

6)       заключает от имени Союза договоры и соглашения;

7)       обладает правом подписи учредительных и других документов;

8)       принимает на работу на должности, предусмотренные штатным расписанием аппарата Союза, и ?вольняет сотрудников в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;

9)       в пределах своей компетенции издает распоряжения.

2. Исходя из ситуации, Исполком вправе передавать часть функций, осуществляемых председателем Союза. Исполнительному директору Союза.

 

Статьи 14. Ревизионная комиссия:

 

1.       Ревизионная комиссия проводит ревизии и проверки финансовой и хозяйственной деятельности Союза, контролирует поступление вступительных и ежегодных взносов и других денежных поступлений, информирует членов Союза, Конференцию и Исполком о результатах проверок и ревизий, ставит вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении финансовой дисциплины, к ответственности.

2.       Ревизионная комиссия выполняет свои полномочия в соответствии с данным Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан. Ревизионная комиссия самостоятельна в своей деятельности и подотчетна Конференции Союза. Количественный состав комиссии определяется Конференцией

3.       Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и его заместителя. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Исполкома Союза.

4.       Ревизионная комиссия вправе требовать от штатных работников Союза представления всех необходимых документов и объяснений по вопросам, связанным с проведением проверки или ревизии.

5.       Акты ревизионной комиссии обязательны к рассмотрению и принятию по ним мер Исполкомом Союза и штатными работниками, которым адресованы материалы результатов проверок

6.       Ревизионная комиссия, в случае необходимости, имеет право требовать от Исполкома Союза созыва Конференции.

7.       Председатель ревизионной комиссии, его заместитель, члены ревизионной комиссии могут участвовать на заседаниях Конференции и Исполкома Союза.

8. Деятельность Ревизионной комиссии финансируется за счет средств Союза.

 

Статья 15. Отчетность

 

1.       Статистический учет и финансовая отчетность ведутся по формам и в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан. Финансовый гол устанавливается с I января по 31 декабря календарного года.

 

Статья 16. Филиалы и представительства Союза

 

1.       В соответствии с действующим законодательством Союза вправе создавать свои филиалы и представительства.

2.       Решение о создании филиалов и представительств Союза принимает конференция Союза.

3.       Положение о филиале и представительстве Союза утверждается Исполкомом Союза

 

Раздел V. Имущество Союза

 

Статья 17. Источники формирования имущества Союза

 

1.       Союз осуществляет права владения, пользования и распоряжения закрепленным за пей имуществом, состоящим из основных и оборотных средств, в соответствии с целями и задачами своей деятельности и назначением имущества

2.       Основными источниками образования денежных средств и иного имущества Союза являются;

1)       вступительные и ежегодные взносы членов Союза:

2)       добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лип. спонсорская помощь, гранты;

3)       имущество, переданное в собственность членами Союза;

4)       доходы от производственной и иной хозяйственной деятельности Союза:

5)       другие, не запрещенные законодательными актами, поступления, в том числе от лекций, выставок, зрелищных мероприятий, денежно-вещевых лотерей, организуемых Союзом, отчислений части прибыли предприятий, акционерных и других обществ, кооперативов, выпускающих строительную продукцию и сувениры с символикой и эмблемой Союза.

3.       Для обеспечения деятельности Союза се члены уплачивают вступительный и ежегодный членские взносы. Порядок уплаты и размеры вступительных и ежегодных членских взносов утверждаются Конференцией Союза.

4.       Вступительные и ежегодные членские взносы используются на цели, необходимые для нормального функционирования Союза, в том числе содержание рабочего аппарата управления Союза. Все другие средства и иное имущество используются на финансирование конкретных мероприятий и программ.

5.       Взносы членов Союза и приобретенное Союзом имущество, а также полученные доходы от предусмотренной законодательством предпринимательской деятельности, являются общей совместной собственностью Союза, неделимы, не могут распределяться между ее членами и не возвращаются выбывшим или исключенным членам Союза ни в целом, ни частями и используются только тля уставных задач и целей.

6.       Союз вправе пользоваться зданиями, помещениями, иным имуществом, земельными участками, представляемыми ей гражданами и организациями на договорных началах.

7.       Союз использует свое имущество исключительно для достижения уставных целей и задач. Порядок пользования и распоряжения собственностью определяется Исполкомом Союза. Средства бюджета Союза расходуются на основании утвержденных смет.

8.       Союз владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими ей средствами и имуществом, необходимым для осуществления уставной деятельности, осуществляет защиту имущественных прав Союза, в том числе и в судах.

9.       Убытки, которые могут иметь место во время деятельности Союза, должны покрываться за счет резервного капитала или других фондов, формируемых в соответствии с Уставом Союза. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал и другие фонды, их виды и порядок использования устанавливаются решением Конференции.

10.   Союз уплачивает налоги в соответствии с действующим законодательством.

11.   Союз формирует фонды:

1.       целевые - для поддержки предпринимательства, освоения крупных проектов, внедрения новых технологий и другие в целях осуществления намеченных целевых программ и мероприятий;

2.       социальные, предназначенные для единовременных поощрений, оказания материальной помощи, подготовки кадров, выплаты именных стипендий и другие.

 

Раздел VI. Порядок внесения изменений

и дополнений в Устав Союза

 

Статья 18. Порядок внесения изменений и дополнений

 

1.       Внесение изменений и дополнений в Устав Союза относится к исключительной компетенции высшего органа управления Союза - Конференции Союза.

2.       Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут быть инициированы любым членом Союза. Исполкомом или Ревизионной комиссией.

 

Раздел VII. Условия реорганизации и прекращения деятельности Союза

 

Статья 19. Прекращение деятельности Союза

 

1.       Деятельность Союза может быть прекращена путем ее:

1)       добровольной реорганизации или ликвидации по решению конференции Союза;

2)       ликвидации по решению суда, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.       Право инициативы на внесение в повестку дня Конференции вопроса о добровольной реорганизации или прекращения деятельности Союза принадлежит Исполкому Союза.

3.       Решение о добровольной реорганизации или прекращении деятельности Союза принимается на Конференции путем открытого голосования. Решение принимается большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Союза. После принятия решения о добровольной реорганизации или прекращении деятельности Союза Конференция создает ликвидационную комиссию и определяет ее численность, состав и порядок деятельности. В соответствии с принятым решением Конференции о прекращении деятельности Союза, все филиалы Союза подлежат закрытию.

4.       Реорганизация и ликвидация Союза производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.       Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз прекратившей свою деятельность, после внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц.

6.       Имущество и средства Союза, оставшиеся после удовлетворения требований, связанных с прекращением деятельности Союза, передаются на цели, предусмотренные настоящим Уставом     

 

 

 

 

 

 

 

Подписка на новости

Мы в Соц Сетях